Trödje Båtklubb

Trödje Båtklubb


Regler TBK, 2018-01-01

Båtplatser
 
Mot avgift kan båtplatsägare förvara trailer / vagn på hamnorådet. Ekipaget ska vara märkta med båtplatsnummer. Omärkta och ej anmälda båtar kommer att bortforslas.
Även vinterförvaring är möjligt.

Båtplats får överlåtas till barn och barnbarn.

Båtplats får överlåtas till köpare vid försäljning av bostad, detta gäller även bostad belägen på annan ort än Trödje.

Båtplats får överlåtas till köpare vid försäljning av båt.

Samtliga överlåtelser skall göras i samråd med styrelsen.

Depositionsavgift för båtplats återfås när båtplatsen blivit såld.

Medlem får ej hyra ut sin båtplats till annan person. All uthyrning av båtplatser skall ske via klubbstyrelsen.

Uppsägning av båtplats skall ske skriftligen.
 
Sjösättningsramp

Ramp för sjösättning och upptagning får endast användas av medlem, normalt en gång för sjösättning och en gång för upptag. 
Man kan ansöka om medlemskap utan att köpa båtplats.

Vill man som medlem aktivt använda rampen under säsong, betalar man en tilläggsavgift (behövs inte om man har båtplats).
 
 
Kranlyft

Lyft av båt med kranbil får endast ske på anvisad plats, bredvid sjösättningsrampen.
 
 
Husvagnar

Husvagnar tillhörande medlemmar får ställas upp kostnadsfritt under förutsättning att man utför någon form av arbete för klubben. Kontakta hamnfogde.
 
 
 
 
 
Vakthållning

Vakthållning sker enligt utskickat schema. En avgift på 500:- tas ut för utebliven vakt.

Vakt får överlåtas till annan medlem eller annan person.
 
 
 
 
 
Arbetsdagar

Kallelse till arbetsdag görs med särskilt utskick. Om medlem ej kan deltaga på utlyst arbetsdag kan byte göras med annan medlem, alternativt utföra annat arbete i samråd med hamnfogde. Om medlem uteblir kommer en avgift på 500:- att tas ut av densamma.
 
Elanvändning
 
På varje brygga finns eluttag på vissa belysningsstolpar.
Dessa uttag är avsedda för korttidsanvändning av t.ex. borrmaskin, dammsugare eller batteriladdare.
Korttidsanvändning är fri för båtplatsägare.
Önskar man nyttja el under en längre period skall detta överenskommas med styrelsen.
 
Kontrollera följande innan utrustningen ansluts till eluttag:

-Utrusningen är avsedd för 240V

-Effekt max 2000W

-Utrustningen är godkänd att användas i skyddsjordat uttag

-Kablar och kontakter är hela och rena

-Kabelavslastningar är hela

-Utrustningen fungerar korrekt

 
Tänk också på:

-Du befinner dej vid vatten. En felaktig utrustning kan medföra livsfara !!

-Brandrisken vid arbeten på båt. (gnistbildning, värme)

 

Trödje Båtklubb, Värövägen 16, 805 96 Gävle  |  Mob: 073-838 1900  |  E-post: info@trodjebk.se